Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la înscrierile şi participarea la cursurile, atelierele creative şi evenimentele din programa Fabrilabo. Pentru a avea toate informaţiile legate de condiţiile înscrierii şi participării la cursuri, vă rugăm să citiţi cu atenţie cele de mai jos. În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi la următorul număr de telefon: 0770 343 827 sau pe email la salut@fabrilabo.ro

Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere care apare la fiecare curs sau atelier creativ, cursantul se înscrie la cursurile sau evenimentele care figurează în programa Fabrilabo, şi răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el. Adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat greşit atrage după sine neînregistrarea înscrierii, dat fiind faptul că Fabrilabo nu poate contacta cursantul.

Domeniul fabrilabo.ro aparține S.C. Connecteam S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Liliacului, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului București sub nr. J49/8962/21.07.2015 și CUI 34801356.

Preţul cursurilor:
Toate preţurile afişate pe site sunt în LEI şi, în funcție de curs (atelier), sunt exprimate per modul (număr total şedinte la cursuri, inclusiv materiale de lucru, unde este cazul) sau pe an școlar, respectând structura anului școlar de pe site-ul Ministerului Educației. Locurile la cursuri şi ateliere sunt disponibile în limita locurilor existente în sala de curs, sau a numărului maxim admis la cele online.

Numărul maxim de cursanți înscriși într-o de grupă de curs online este de 8. În cazul în care numărul se reduce la 3, clasa devine minigrup iar costul cursului este diferit, ajungând la 100 lei/cursant/sedință. Dacă o grupă se desființează din cauza numărului mic de cursanți, aceștia vor fi redistribuiți într-o altă grupă, corespunzătoare nivelului cunoștințelor și în limita locurilor disponibile. Dacă acest lucru nu este posibil, cursantul poate opta pentru ședințe individuale, cu modificarea corespunzătoare a taxei de curs, sau i se va returna suma plătită integral.

Reduceri:
10% reducere pentru al doilea membru al aceleiasi familii. Reducerea se aplica la taxa de curs mai mică;
7% reducere pentru plata integrală a cursului, pe tot anul școlar.
Se aplică o singură reducere, cea cu valoarea mai mare. Reducerile nu se aplica pentru cursurile de vară.

Modalităţi de plată:
Plata se face în numerar cu bon fiscal sau prin transfer bancar în conturile bancare ale SC Connecteam SRL.
Plata se face în lei după înscrierea la curs pe mail, telefon sau prin formular în una, două sau trei tranșe anuale, în funcție de curs, așa cum apare pe site. Locul la curs sau eveniment se reţine în momentul recepţionării plăţii în cont.

Condiţii de returnare a taxei de curs:
Returnarea taxei de curs se poate face numai dacă retragerea (anunţarea în scris a imposibilităţii de a participa la curs /eveniment) este anunţată cel târziu cu 3 zile înainte de data de începere/ data evenimentului.
În cazul în care retragerea se face după începerea cursului, suma aferentă taxei de curs nu se returnează, deoarece locurile la ateliere sunt limitate şi taxele reprezintă costurile pentru realizarea atelierelor inclusiv onorariul lectorului şi materialele de curs.

Obligaţii:
Pentru a oferi informaţii actualizate, Fabrilabo va realiza periodic modificări în conţinutul site-ului, schimbările referindu-se la informaţii despre cursuri, descrieri, poze, preţuri etc. Preţurile de pe site se pot modifica în funcţie de costurile aferente unui curs şi onorariile trainerilor. Fabrilabo nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, în utilizarea, copierea sau afişarea conţinutului site-ului declinându-şi de asemenea răspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defecţiuni tehnice apărute la server.

Obligațiile părților:
Fabrilabo în calitate de furnizor se obligă:
a) să furnizeze cursuri și ateliere cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea instruirii;
b) să organizeze grupe de maxim 8 cursanți. Numărul minim de cursanți înscriși într-o astfel de grupă este de 5. În cazul în care numărul se reduce la 4, clasa devine minigrup iar costul cursului este diferit. Dacă o grupă se desființează din cauza numărului mic de cursanți, aceștia vor fi redistribuiți într-o altă grupă, corespunzătoare nivelului cunoștințelor și în limita locurilor disponibile. Dacă acest lucru nu este posibil, cursantul poate opta pentru ședințe individuale, cu modificarea corespunzătoare a taxei de curs, sau i se va returna suma plătită integral. Taxa aferentă cursurilor individual, minigrup și grup este afișată pe site www.fabrilabo.ro
c) să asigure resursele umane, materiale și tehnice necesare desfășurării cursurilor;
d) să asigure buna desfășurare a cursurilor;
e) sa asigure spațiul virtual sau în sală necesar desfășurării cursului și a informațiilor de conectare la curs;
f) să informeze Beneficiarul la finalul fiecărui semestru școlar asupra progresului cursantului;
g) în cazul absentării profesorului de la curs, Furnizorul va asigura prezența altui profesor sau va reprograma susținerea cursului la o dată ulterioară.
Beneficiarul și implicit cursantul se obligă:
a) să frecventeze cursurile pe întreaga perioadă a Contractului la nivelul corespunzător,
b) să asigure participarea asiduă, activă și la timp și să păstreze disciplina la curs;
e) să permită folosirea fotografiilor, filmărilor precum și a oricăror alte materiale elaborate pe parcursul desfășurării cursurilor în scopul strict al promovării activității Furnizorului;
f) Prezența la curs este obligatorie pe toată durata anului școlar în vederea obținerii rezultatelor așteptate de Beneficiar și asigurate prin programul realizat de Furnizor. Doar în caz de îmbolnăvire, accident sau alte situații similare, în sumă de maxim 3 ședințe/an școlar, suma echivalentă ședinței/ședințelor neefectuate va fi reportată, dacă nu se poate recupera ședința în altă grupă.
Forța majoră
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii. Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data apariției situației de forță majoră.

Politica de confidenţialitate:
Fabrilabo se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu cursanţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Fabrilabo va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind: programa de cursuri și ateliere afișată și pe site la www.fabrilabo.ro, trimiterea prin email sau sms a unor mesaje de atenționare pentru plata cursului și/sau informații-cheie legate de începerea cursului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Fabrilabo  prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) şi legislaţia naţională în vigoare.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Fabrilabo cu scopul comunicării programei de cursuri şi a proiectelor educative.
Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Fundaţia are obligaţia de a dezvălui datele în temeiul legislaţiei în vigoare.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:
Dreptul de acces la date al persoanei vizate
Persoana vizată va avea dreptul să obţină o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu, şi să aibă acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la următoarele informaţii:

 • scopul prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii, în special destinatarii din ţări terţe;
 • durata preconizată de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate
 • existenţa dreptului de a solicita operatorului să rectifice respectivele date cu caracter personal, să le şteargă sau să restricţioneze prelucrarea lor sau existenţa dreptului de a se opune acelei prelucrări (în mod clar şi separat de alte informaţii);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, sursa acestora;
 • în cazul transferului către ţări terţe, de asemenea, măsurile de protecţie corespunzatoare adoptate.

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul:

 • pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl/o privesc, fără întârzieri nejustificate,
 • să obţină completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare

Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecărui destinatar, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat de mare.

Dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal
Persoana vizată va avea dreptul de a şterge datele cu caracter personal care o privesc, din urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea;
 • persoana vizată aduce obiecţii prelucrării;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie să fie şterse pentru a se conforma unei obligaţii legale;

Operatorul nu este obligat să şteargă datele cu caracter personal dacă prelucrarea este necesară:

 •  pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicarilor legale.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în urma unei cereri a persoanei vizate, să le şteargă, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costul punerii în aplicare, va trebui să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii şi destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceştia a oricăror link-uri sau a oricăror copii sau replicări ale datelor cu caracter personal.

Dispoziții finale:
Plata taxei de curs reprezintă faptul ca sunteți de acord cu termenii și condițiile Furnizorului.